توقف اجرای نه حکم سنگسار، دو هفته پس از ابراز نگرانی وکلا؛ ساناز الله بداشت

Region: 
Middle East
Country: 
Iran

تاریخ: 16 مرداد 1387

50

روز پيش آخرين باري بود كه خبرنگاران سخنگوي قوه قضاييه را ديدند، آن هم در جلسه‌اي كه هياهوي پرونده عباس پاليزدار آن را پر كرده بود و همه سوال‌ها، ‌پاسخ‌ها و خبرها به پرونده او ختم مي‌شد. مطابق هميشه، بايد خبرنگاران دو هفته پس از آن روز به نشست دعوت مي‌شدند و سوال‌هاي خود را از عليرضا جمشيدي مي‌پرسيدند و سپس موضع قوه قضاييه را مي‌شنيدند.

اما اين اتفاق تا ديروز نيفتاد، آن هم به گفته سخنگو تنها به دليل تعطيلي پياپي هفته‌هاي گذشته. در همه اين روزها اما خبرنگاران، ‌موضوعات مهمي چون احتمال اجراي سنگسار 9 متهم، اعتراض به لا‌يحه حمايت خانواده، اعدام‌هاي تعدادي از متهمان اراذل و اوباش، مختومه شدن پرونده زهرا بني‌يعقوب، بازداشت دانشجويان و فعالا‌ن دانشجويي و حادثه كودك‌آزاري مركز بهزيستي زنجان را در سكوت پاسخگويي دستگاه قضايي منتشر كردند تا در آينده‌اي نه‌چندان نزديك پاسخ آن را بشنوند. 50روز گذشته، ‌سرانجام آن روز فرارسيد و عليرضا جمشيدي پس از توضيح كوتاهي در مورد برنامه جديد قوه قضاييه براي نظارت بر روند رسيدگي به همه (امنيتي و غيرامنيتي) پرونده‌ها تا دو ماه آينده، سكوتي كرد تا به سرعت به انبوه سوال‌هاي خبرنگاران پاسخ دهد.

‌ مي‌توان مجازات سنگسار را حذف كرد؟!

بنابراين هفته‌ها پس از نشست خبري وكلا‌ي 9 زن و مرد محكوم به سنگسار، ‌در همان ابتدا خبرنگاري از او اقدام دستگاه قضايي در مورد درخواست وكلا‌ي 9 محكوم به سنگسار را جويا شد كه جمشيدي گفت: <�دو مورد مشمول عفو مقام معظم رهبري شدند، تعدادي از آنها هم مجازاتشان به حبس و شلا‌ق تبديل شد، ‌پرونده بقيه متهمان هم در كميسيون عفو و بخشودگي در حال بررسي است.> سخنگوي قوه قضاييه، ‌هيچ اشاره‌اي به اسامي اين متهمان نكرد و فقط با تاكيد از توقف اجراي حكم سنگسار براي همه اين محكومان خبر داد، با اين حال بار ديگر از او پرسيده شد، ‌وقتي سياست دستگاه قضايي توقف اجراي اينگونه احكام (سنگسار يا قطع دست) است، ‌چرا بار ديگر كارشناسان دستگاه قضايي اين مجازات‌ها را در لا‌يحه جديد مجازات اسلا‌مي وارد كردند؟

در اين لحظه عليرضا جمشيدي با لبخندي از جلسه اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با رئيس قوه قضاييه در عصر روز گذشته خبر داد و با اشاره به آن جلسه گفت: <�در نسخه اخير و اصلا‌ح‌شده ‌لا‌يحه مجازات اسلا‌مي كه روز گذشته به اعضا تقديم شد، مجازات سنگسار به گونه‌اي ديگر تعريف شده است.> ‌ اشاره او ‌به لا‌يحه اخير مجازات اسلا‌مي است كه ‌مطابق آن اجراي مجازات سنگسار در صورتي كه وهن نظام را به‌دنبال داشته باشد به تشخيص دادستان به اعدام يا شلا‌ق تبديل مي‌شود. البته در آن لا‌يحه باز هم ميزان وهن نظام يا حدود اختيارات دادستان يا حتي قاضي براي تشخيص اين جرم مشخص نشده است. ‌ با اين حال، توضيح كوتاه جمشيدي بار ديگر خبرنگار را برآن داشت تا از او بپرسد: <�با اين تعاريف در لا‌يحه جديد باز هم بر اين مجازات تاكيد شده و تبديل آن به اعدام يا شلا‌ق فقط در شرايط خاص است؟.> پاسخ جمشيدي لبخندي عميق بود كه در پس آن گفت: <�فراموش نكنيد، ‌نمي‌توان مجازات سنگسار را حذف كرد.> ‌

ماده 23 و 25 لا‌يحه حمايت خانواده حذف شود

پايان توضيحات سخنگو در مورد اجراي حكم سنگسار آغاز سوالي ديگر در مورد زنان بود، خبرنگاري از جمشيدي پرسيد: <�در هفته‌هاي اخير فعالا‌ن زن و بسياري از حقوقدان‌ها به لا‌يحه حمايت از خانواده اعتراض كردند، ‌نظر دستگاه قضايي در مورد اين لا‌يحه چيست؟.> نظر جمشيدي همان بود كه پيش از اين هم بارها به آن اشاره كرده بود: <�لا‌يحه حمايت از خانواده لا‌يحه بسيار خوب و كارشناسي‌اي است كه از تجميع چندين قانون متفاوت كه در مورد زنان و خانواده وجود دارد، ‌نوشته و با هدف حفظ كيان خانواده، حقوق زنان و كودكان تدوين شده است، اما دو ماده 23 و 25 كه مورد اعتراض حقوقدان‌ها است در لا‌يحه تقديمي قوه قضاييه به دولت نبوده است.> ‌

او از گفته‌هاي خود اينگونه نتيجه گرفت: <�اين مواد را دولت به لا‌يحه اضافه كرده و شايسته است كه نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي با كار كارشناسي اين دو ماده را از لا‌يحه حذف كنند.> ‌

دولت در لا‌يحه حمايت خانواده با اضافه كردن اين دو ماده، ‌ابتدا ازدواج مجدد براي مرد را بدون اجازه همسر اول مجاز دانسته (ماده 23) و علا‌وه بر آن در ماده‌اي ديگر بر مهريه زوجه (همسر) ماليات وضع كرده است (ماده 25.) ‌

دعوت از نهاد‌هاي بين‌المللي براي بازديد از زندان‌ها

سخنگوي قوه قضاييه پيش از اينكه به ادامه پرسش‌هاي خبرنگاران پاسخ دهد، ‌ناگهان به ياد آورد كه بهتر است خود در مورد اعدام‌هاي اخير و واكنش سازمان‌هاي بين‌المللي در مورد اين مجازات توضيح دهد، به همين دليل دقايقي پوشه كلفت پر از اطلا‌عات خود را ورق زد و با اشاره به 29 اعدام اخيري كه براساس اعلا‌م دادستان تهران برگزار شد، ‌اين‌بار خطاب به خبرنگاران خارجي گفت: <�ايران تنها براي جرائم سازمان‌يافته، ‌محاربه و اعمال تروريستي اعدام پيش‌بيني كرده، مطابق شرع هم براي قتل نفس، قصاص در نظر گرفته شده است.> او با اين توضيحات نتيجه گرفت كه اقدامات ايران، ‌هيچ تضادي با رعايت حقوق بشر ندارد، چون اعدام‌شدگان بارها و بارها سابقه توزيع مواد مخدر يا ايجاد شبكه‌هاي خلا‌ف و مواد مخدر را در پرونده خود داشته‌اند، بنابراين به نهادهاي بي‌طرف حقوق بشر پيشنهاد كرد تا از مراجع انتظامي و قضايي ايران بازديد كنند: <�قوه قضاييه با اطمينان از فعاليت‌هاي سال‌هاي اخير كه براي حفظ حقوق شهروندي انجام شده، از نهادها و مجامع بين‌المللي بي‌طرف درخواست مي‌كند كه به ايران بيايند و زندان‌ها و مراجع قضايي ايران را بازديد كنند و با فعاليت‌هاي ايران در راه حفظ حقوق شهروندان، محكومان و متهمان آشنا شوند.> ‌ در اين لحظه خبرنگار يكي از رسانه‌هاي خارجي نظر سخنگوي قوه قضاييه را در مورد اظهارات اخير معاون امنيت دادستان تهران كه به دلا‌يل بازداشت دانشجويان، بازجويي از دو برادري كه براي مقابله با شيوع ايدز فعاليت مي‌كردند و دستگيري بهائيان به دليل ارتباط با بيگانگان اشاره كرده بود، خواست كه جمشيدي خيلي كوتاه گفت: <�خوشبختانه قاضي حداد لطف كردند و خود به خوبي ابعاد اين پرونده‌ها را توضيح دادند، من اطلا‌عات كامل‌تري ندارم.> ‌ پس از اين توضيح آن خبرنگار سوال ديگري پرسيد: <�در خبرها آمده كه روز دوشنبه يعقوب مهرنهاد، ‌جواني كه در سيستان و بلوچستان فعاليت‌هاي مدني انجام مي‌داده، ‌اعدام شده، آيا اين موضوع را تاييد مي‌كنيد؟> كه جمشيدي در پاسخ به سوال فقط گفت: <�يعقوب مهرنهاد، به اتهام محاربه و فساد في الا‌رض بازداشت، محاكمه و سپس به اعدام محكوم شده كه اين حكم روز گذشته در زندان زاهدان اجرا شد.> در ادامه از سخنگو پرسيده شد: <�گفته مي‌شد، ‌اين جوان به دليل فعاليت روزنامه‌نگاري و ارتباط با نهادهاي مردمي اعدام شده است>، كه سخنگو پاسخ داد: <�اتهام اين فرد تشكيل باند همكاري با گروه عبدالمالك ريگي بود و هيچ ارتباطي به فعاليت روزنامه‌نگاري او نداشته است.> ‌

آخرين وضعيت پرونده‌هاي بني يعقوب و پاليزدار

بازداشت متهم به كودك‌آزاري در يكي از مراكز بهزيستي استان زنجان، آزادي 9 متهم از 17 متهم پرونده عباس پاليزدار و ادامه بازجويي‌ها از بازداشت‌شدگان، آغاز بررسي مجدد پرونده زهرا بني‌يعقوب در دادسراي رسيدگي به جرائم كاركنان دولت در پايتخت آخرين پاسخ‌هايي بود كه سخنگوي قوه قضاييه به سوال‌هاي خبرنگاران داد، ‌اما جلسه روز گذشته با يك سوال بي‌پاسخ به پايان رسيد؛ ‌سوالي كه خبرنگار يكي از خبرگزاري‌ها در هياهوي پايان جلسه از جمشيدي پرسيد و البته به غير از تعجب عليرضا جمشيدي پاسخ ديگري نگرفت، او پرسيد: <�چند وقت پيش شيرين عبادي، با برگزاري جلسه‌اي با عنوان <�حق آموزش> در دفتر كانون مدافعان حقوق بشر ميزبان گروهي از اعضاي شبكه بهائيت بود، ‌با توجه به اينكه ارتباط و همكاري با اين شبكه خلا‌ف قانون ايران است، آيا دستگاه قضايي در مورد شيرين عبادي اقدامي انجام مي‌دهد؟.>!

بعد از اين سوال جمشيدي خنده بلندي كرد و با تعجب گفت: <�آينده قابل پيش‌بيني نيست.>! ‌

To see original article, go to: